ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

 

            Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve A.İ.B.Ü. Senatosu’nun 09.11.2006 tarih ve 2006/77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönergenin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesi hususunda, Üniversitenin yönetim organlarıyla öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak “Öğrenci Konseyi”nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge; Abant İzzet Baysal üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönergede geçen;

            a. Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

            b. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

            c. Bölüm / Program / Anabilim Dalı / Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesinin; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı/ anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

            d. Bölüm / Program / Anabilim Dalı / Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesinin; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

            e. Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesinin; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

            f. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Abant İzzet Baysal Üniversitesinin; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,          

g. Öğrenci Konseyi Kurultayı: Abant İzzet Baysal Üniversitesinin; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,

h. Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin bu yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,

 

            i. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

            j. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

            k. Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,

            ifade eder.

            2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılmış bulunan tanımlar aksi belirtilmedikçe bu Yönerge için de geçerlidir.

 

İKİNCİ KISIM

Öğrenci Konseyi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

Madde 5 – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, A.İ.B.Ü. Rektörlüğü tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde her yılın Kasım ayında gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde o akademik yıla ilişkin temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

Öğrenci Konseyi Seçim Kurulları

Üniversite Seçim Kurulu

Madde 6 – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünün görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, yükseköğretim kurumu seçim kurulu başkanlarından oluşur.

Yükseköğretim Kurumu Seçim Kurulu

Madde 7 – İlgili yükseköğretim kurumunda Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek bir Dekan/Müdür Yardımcısı başkanlığında, yönetim kurulunca seçilen dört öğretim elemanı olmak üzere beş kişiden oluşur. Öğrenci ve bölüm sayısı fazla olan yükseköğretim kurumlarında aynı usulle birden fazla seçim kurulu oluşturulabilir. Buna ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu karar verir.

Sandık Kurulu

Madde 8 - Abant İzzet Baysal Üniversitesinin; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerin, kendilerini Öğrenci Konseyinde temsil edecek öğrenciyi belirlemesi için yapılacak seçimde, oylarını kullanacakları sandık başındaki görevlilerdir. İlgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı başkanının görevlendireceği bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı başkan yardımcısı başkanlığında iki öğretim elemanı olmak üzere üç kişiden oluşur.

Seçim Kurullarının Görevleri

Üniversite Seçim Kurulunun Görevleri

Madde 9 – Üniversite Seçim Kurulunun görevleri şunlardır:

            a) Üniversite Öğrenci Konseyi seçim takvimini belirlemek,

            b) Seçimlerin düzenli ve güvenlik içinde yapılması için her türlü planlamayı yapmak,

            c) Yükseköğretim Kurumlarında yapılan seçimlerle ilgili itirazlar üzerine verilen       kararları incelemek ve sonuca bağlamak,

            d) Seçim sonuçlarını tutanak halinde Rektörlük Makamına sunmak.

Yükseköğretim Kurumu Seçim Kurulunun Görevleri

Madde10 – Yükseköğretim Kurumu Seçim Kurulunun görevleri şunlardır:

            a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,

            b) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilci adaylarının     adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek, uygun adayları duyurmak,

            c) Bölüm/program/anabilim/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin ve Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçimlerini, bu yönerge esaslarına göre düzenlemek, sonuçlarını duyurmak ve Üniversite Seçim Kuruluna bildirmek,

            d) Yükseköğretim Kurumunda yapılan seçimlerle ilgili itirazları inceleyip kararları açıklamak.

Sandık Kurulunun Görevleri

Madde 11 – Sandık Kurulunun görevleri şunlardır:

            a) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerinin, Yükseköğretim Kurumu Seçim Kurulunca hazırlanıp duyurulmuş olan seçmen listelerine göre, kimlik denetimi yaparak düzen içinde oy kullanmalarını sağlamak ( öğrenci kimliği yanında olmayan öğrenci oy kullanamaz),

            b) Oy sandığının güvenliğini sağlamak,

            c) Seçim takviminde ilan edilmiş olan oy kullanma süresi sona erdikten sonra (oy kullanmak için sırada bekleyenler varsa, bunların da oylarını kullanmaları sağlandıktan sonra)yapılacak işler:

                        i- Oy sandığını açmak,

                        ii- Sandıktan çıkan zarfları saymak ve seçmen listesindeki kullanılan oy sayısı                    ile karşılaştırıp eşitliklerini sağlamak,

                        iii- Oy zarflarını teker teker açarak sonuçları tutanak altına almak,

            d) Seçim sonuç tutanağını ve sayılan oyları bir tutanakla Yükseköğretim Kurumu Seçim Kuruluna teslim etmek.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

Madde 12 – Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçim yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel akademik ortalamasının minimum 2.00 olması.

“Genel akademik ortalamasının minimum 2.00 olması. Bu koşul, Üniversitemize ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerde aranmaz.”

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Organları

Öğrenci konseyi organları

Madde 13 — Öğrenci Konseyi Organları, "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.

          Öğrenci Konseyi yapılanma şeması EK-1’de gösterilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi seçimi

Madde 14 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin:

          a) Fakülte veya yüksekokullarındaki her bir bölüm,

          b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,

          c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı,

          d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte veya yüksekokullarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

            Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

          Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Madde 15 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı  Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

          a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

          b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

          c) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,

          d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

          e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

          f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

          g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

          h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu

Öğrenci temsilcileri kurulu

Madde 16 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, bir yükseköğretim kurumunun:

          a) Fakülte veya yüksekokullarında bölüm,

          b) Meslek yüksekokullarında program,

          c) Enstitülerinde anabilim dalı/anasanat dalı,

          d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte veya yüksekokullarında ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

          Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/ Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri

Madde 17 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:

          a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

          b) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

          c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

          d) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

          e) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

          f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci temsilcisi

Madde 18 — Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin:

          a) Fakülte veya yüksekokullarındaki bölüm,

          b) Meslek yüksekokullarındaki program,

          c) Enstitülerindeki anabilim dalı/anasanat dalı,

          d) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte veya yüksekokullarda ise, program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı bulunan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/ enstitülerde, var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitünün temsilcisi olarak görev yapar. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

          Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul,  meslek yüksekokulu veya enstitüsünde  bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm/Program, Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci temsilcisinin görevleri

Madde 19 — Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:

          a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

          b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,

          c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek,

          d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

          e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

          f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

          g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul,  meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

 

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Öğrenci konseyi genel kurulu

Madde 20 — Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

          Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

          Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere bağlı bulunduğu ilgili yükseköğretim kurumunun "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

          Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

          Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

          Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri

Madde 21 — Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

          a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

          b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

          c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

          d) Öğrenci Konseyinin ve Üniversitemiz öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

          e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu

Madde 22 — Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

 

 

 

Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri

Madde 23 — Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

          a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,

          b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

          c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

          d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne sunmak.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Öğrenci konseyi yönetim kurulu

Madde 24 — Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor, kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor, kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

          Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri

Madde 25 — Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

          a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

          b) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,

          c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

          d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

          e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

          f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

          g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

          h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitemizde duyurmak ve izlemek,

          i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

 

Öğrenci konseyi denetleme kurulu

Madde 26 — Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri

Madde 27 — Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

          a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin hükümlerine, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesine ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

          b) Yaptığı çalışmalar hakkında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

 

ONUNCU BÖLÜM

Öğrenci Konseyi Başkanı

Öğrenci konseyi başkanı

Madde 28 — Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir.

          Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.

Öğrenci konseyi başkanının görevleri

Madde 29 — Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

          a) Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

          b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

          c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

          d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

          e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Üniversitemizin senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak.         

          Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci konseylerinde görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin karşılanması

Madde 30 — Ulusal Öğrenci Konseyi ve Abant İzzel Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ve bu Yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, Üniversitemiz tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri Üniversitemiz "Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi"nden karşılanır.

Öğrenci konseyinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi

Madde 31 — Öğrenci konseyi çalışmalarını Üniversitemiz ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi

Madde 32 — Öğrenci Konseyinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi bir yıldır.

Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

Madde 33 — Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Konseyi temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi

Madde 34 — Öğrenci Konseyi’ne, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Üniversitemiz tarafından, kurum içinde uygun görülen  oda(lar)  tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönerge Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönerge hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.