ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

 İZZET BAYSAL ODA ORKESTRASI

YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Oda Orkestrasının oluşumu, üyeleri ile ilişkileri, yönetimi, faaliyetleri, gelir ve giderleri ile ilgili olarak uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge İzzet Baysal Oda Orkestrasının üyeleri ile Oda Orkestrasından sorumlu birimleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergenin uygulanmasında

 

Üniversite                             : Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

Rektörlük                              : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünü,

Orkestra                                : Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Oda Orkestrasını,

Sezon                                    : Yönetim Kurulu tarafından belirlenen faaliyet dönemini,

Genel Kurul                                : İzzet Baysal Oda Orkestrası Genel Kurulunu,

Yönetim Kurulu                    : İzzet Baysal Oda Orkestrası Yönetim Kurulunu,

Denetim Kurulu                    : İzzet Baysal Oda Orkestrası Denetim Kurulunu,

Anabilim Dalı Başkanı         : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

                                                 Başkanını,

Genel Sekreter                                      : İzzet Baysal Oda Orkestrası Genel Kurulu ve Yönetim                          

                                                 Kurulu Sekreterini,

Sorumlu Rektör Yardımcısı                : Rektör tarafından Orkestranın koordinasyonu ile      görevlendirilen  

                                                 Rektör  Yardımcısını,  İfade eder. 

 

Temel İlkeler

Madde 4- Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Oda Orkestrası ticari bir amaç gütmeksizin aşağıdaki ilkeler ışığında kurulmuştur:

a)       Çok sesli müziğin üniversite, Bolu ili ve Türkiye çapında gelişmesine, yayılmasına ve sevdirilmesine katkıda bulunmak,

b)       Üniversiteyi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak,

c)       Bolu yöresinin müzik zenginliğini çok sesli müzik içerisinde değerlendirmek,

d)       Üniversite Müzik Eğitimi A.B.D. öğretim elemanlarına birikimlerini sergileyebilecekleri ve müzik öğretmeni adaylarına deneyim kazanabilecekleri sanatsal uygulama alanı yaratmak,

e)       Uzun vadede Bolu’da  Senfoni orkestrası kurulması için  alt yapı hazırlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak,

f)        Diğer üniversitelerden ve kurumlardan müzik grupları getirerek üniversitenin ve bölgenin kültürel hayatını canlandırmak.

 

- 2 -

 

 

İKİNCİ KISIM

Teşkilat Yapısı

Organlar

Madde 5- İzzet Baysal Oda Orkestrasının organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kuruludur.

 

Kurucu Orkestra Şefi İlk Genel Kurul toplanıncaya kadar Genel Kurulun ve İlk Yönetim Kurulu oluşturuluncaya kadar Yönetim Kurulunun yetkilerine haizdir.  

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul Oluşumu

 

Madde 6- Genel Kurul; Orkestra üyelerinden oluşur. Genel Kurul başkanlığını Orkestra Şefi yapar. Yönetim Kurulunca seçilmiş Genel Sekreter Genel kurulun da sekreterliğini yapar. 

 

Görev ve Yetkileri

Madde 7-

 

a)       Orkestranın genel yapısı ve işleyişi ile ilgili olarak demokratik katılımı sağlamak,

b)       Orkestranın genel sanatsal politikasını belirlemek,

c)       Yönetim Kurulunun faaliyetlerini ve yönerge değişiklik tekliflerini görüşmek,

d)       Yönergede değişiklik yapılması konusunda karar vermek,

e)       Orkestranın prova, konser gün ve saatlerini sezon başında belirlemek,

f)        Orkestranın konser sezonu içindeki repertuarını belirlemek,

 

Toplantı

Madde 8- Genel Kurul, toplantı yeri olarak belirlenen bir mahalde her sezon başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Genel Kurul üyelerinden  % 10’ unun Yönetim Kuruluna yöneltecekleri yazılı talebiyle olağanüstü nedenlerle de her zaman toplantıya çağrılabilir. Genel Kurul orkestra  üyelerinin 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Gerekli görüldüğü takdirde Rektörlük tarafından bir gözlemci de toplantıya katılır.

 

Gündem

Madde 9- Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından Yönetim Kurulu ve orkestra üyelerinden gelen talepler gözetilerek hazırlanır. Gündem dışındaki hususların görüşülmesi için Genel Kurulun olumlu karar alması gerekir. Genel Kurul, Orkestranın sorunları dışında bir konuyu görüşemez ve karar alamaz.  

 

Toplantı Tutanağı

Madde 10- Toplantı Sonunda, görüşülen hususlarla ilgili olarak alınan kararlar tüm üyelerce imzalanmış bir tutanağa bağlanır. Tutanağın bir nüshası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri tarafından Rektörlük makamına sunulmak üzere Sorumlu Rektör Yardımcısına teslim edilir.

 

Uygulama

Madde 11- Tutanakla belirlenen hususlar Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

- 3 -

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Oluşumu

 

Madde 12- Yönetim Kurulu; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı, Orkestra Şefi, Grup Şefleri, Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları ile Orkestra üyesi öğrencilerin kendi aralarından seçecekleri bir üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanlığını Anabilim Dalı Başkanı yapar. Genel Sekreter, Yönetim Kurulunca  kendi üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilir. Genel Sekreter aynı zamanda Başkan Yardımcısıdır, Başkanın olmadığı toplantılara başkanlık eder.

Görev ve Yetkileri:

Madde 13-

 

a)       Orkestranın genel olarak işleyişi ile ilgili kararları almak,

b)       Orkestranın faaliyet sezonunu belirlemek,

c)       Yönergenin usulü dairesinde uygulanmasını sağlamak,

d)       Orkestra üyelerini seçmek,

e)       Orkestra üyelerinin orkestra faaliyetleri esnasında gerçekleşen  ve orkestranın çalışma düzenini bozucu faaliyetleri ile ilgili İçdisiplin işlemlerini yapmak,

f)        Orkestra üyelerinin orkestra ile ilgili sorunlarının çözümüne yardım etmek,

g)       Orkestraya eşlik edecek solistlerin başvurularını değerlendirmek ve sonuca bağlamak,

h)       Orkestra üyeleri arasından gönüllülük ve yetenek esasına göre Basın-Yayın-Halkla İlişkiler Temsilcisi, Repertuar-Fotokopi Sorumlusu, Konser İşlemleri Sorumlusu, Turne İşlemleri Sorumlusu seçmek ve denetlemek.

i)        Orkestranın ulusal ve uluslar arası turne programlarının proje ve gerçekleştirme aşamalarını düzenlemek,

j)        Orkestranın ihtiyaçlarını tespit etmek,

 

Toplantı

Madde 14- Yönetim Kurulu, toplantı yeri olarak belirlenen bir mahalde her ayın ilk haftası olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu üyelerinden üçünün çağrısıyla olağanüstü nedenlerle de her zaman toplantıya çağrılabilir. Kurul fiilen üye olanların 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Gerekli görüldüğü takdirde Rektörlük tarafından bir gözlemci de toplantıya katılır. İçdisiplin Kurulu sıfatıyla üyelikten çıkarma kararı verilirken  Yönetim Kurulunun 2/3’ünün kararı gerekir.

 

Gündem

Madde 15- Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından Yönetim Kurulu ve orkestra üyelerinden gelen talepler gözetilerek hazırlanır. Gündem dışındaki hususların görüşülmesi için Yönetim Kurulunun olumlu karar alması gerekir. Yönetim Kurulu, Orkestranın sorunları dışında bir konuyu görüşemez ve karar alamaz.   Yönetim Kurulu  hükümlerine aykırı hareket eden Orkestra üyeleri ile ilgili olarak İçdisiplin cezası verilmesi   ile ilgili kararlar gizli oyla alınır. 

 

Toplantı Tutanağı

Madde 16- Toplantı Sonunda, görüşülen hususlarla ilgili olarak alınan kararlar tüm üyelerce imzalanmış bir tutanağa bağlanır. Tutanağın bir nüshası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri tarafından Rektörlük makamına sunulmak üzere Sorumlu Rektör Yardımcısına teslim edilir.

- 4 -

 

Uygulama

Madde 17- Tutanakla belirlenen hususlardan Rektörlüğü ilgilendirenler uygun görüldüğü takdirde Sorumlu Rektör Yardımcısı  tarafından yerine getirilir.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim Kurulu Oluşumu

 

Madde 18- Denetim Kurulu; Sorumlu Rektör Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Orkestra Şefi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ile  Genel Kurulun öğretim üyesi sıfatını taşıyan üyeleri arasından seçeceği bir üye olmak üzere  toplam beş üyeden oluşur. Denetim Kurulu başkanlığını Sorumlu Rektör Yardımcısı yapar.

 

Görev ve Yetkileri

Madde 19

a)       Genel olarak Orkestranın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesini denetlemek,

b)       Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun kararlarının uygulanmasını takip etmek,

c)       Orkestranın kuruluş amaçları dışına çıkan faaliyetleri tespit etmek ve bu hususlarda Yönetim kurulunu uyarmak,

d)       Yönergenin usulü dairesinde uygulandığını denetlemek,

e)       Aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan  Orkestra üyelerine verilen çıkarma cezalarının yerindeliğini incelemek, yerinde bulunmayan cezaları kaldırmak,

f)        Genel olarak Orkestranın idari işleyişinin Yükseköğretim Kanunu, ilgili mevzuat ve iş bu Yönerge hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek,

Toplantı

Madde 20- Denetim Kurulu, toplantı yeri olarak belirlenen bir mahalde Sezon başında ve sonunda Sorumlu Rektör yardımcısının çağrısı ile toplanır. Denetim Kurulu Denetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından olağanüstü nedenlerle de her zaman toplantıya çağrılabilir. Kurul beş üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.

 

Gündem

Madde 21- Toplantı gündemi Sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından Denetim kurulu üyelerinden gelen talepler dahilinde hazırlanır. Gündem dışındaki hususların görüşülmesi için Denetim Kurulunun olumlu karar alması gerekir. Denetim Kurulu, Orkestranın sorunları dışında bir konuyu görüşemez ve karar alamaz.  

 

Toplantı Tutanağı

Madde 22- Toplantı Sonunda, görüşülen hususlarla ilgili olarak alınan kararlar tüm üyelerce imzalanmış bir tutanağa bağlanır. Tutanak örnekleri gerek görülürse ilgililere tebliğ edilir. 

 

Uygulama

Madde 23- Tutanakla belirlenen hususlardan Rektörlüğü ilgilendirenler uygun görüldüğü takdirde Sorumlu Rektör Yardımcısı  tarafından yerine getirilir. Diğer hususlar yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Birimler  

Sorumlu Rektör Yardımcısı

Madde 24- Sorumlu Rektör Yardımcısı Rektör tarafından atanır. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten Sorumlu Rektör yardımcısı ikinci kez atanabilir. Denetim Kurulunun doğal üyesidir. Orkestranın denetimin, işlemlerinin hukuka uygunluğu ve faaliyetleri esnasında ortaya çıkan

 

- 5 -

gereksinim ve sorunlarının giderilmesinden sorumludur. Orkestra ile Rektörlük birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla olan yazışmalar Sorumlu Rektör Yardımcısı eliyle yürütülür.

 

Orkestra Şefi

Madde 25- Orkestra Şefi, Yönetim Kurulu tarafından, bu alanda eğitim almış adaylar arasından gizli oyla seçilir, Rektör tarafından iki yıl için atanır. Süresi biten Orkestra şefi yeniden seçilebilir. Orkestra Şefi, Genel Kurulun başkanıdır, aynı zamanda Orkestranın sanatsal yönetiminden sorumludur.

 

Çalgı Grubu Şeflikleri

Madde 26- Grup Şeflikleri aşağıdaki gibidir:

a)       1. Keman Grup Şefliği,

b)       2. Keman Grup Şefliği,

c)       Viyola Grup Şefliği,

d)       Viyolonsel Grup Şefliği,

e)       Kontrbas Grup Şefliği,

f)        Tahta Nefesliler Grup Şefliği,

g)       Bakır Nefesliler Grup Şefliği,

h)       Vurma Çalgılar Grup Şefliği.

 

Grup Şefliklerinin başında Yönetim Kurulunca yapılacak bir sınav ile seçilerek atanan bir Grup Şefi bulunur. Sınav yapılamaması durumunda Grup Şefi, Yönetim Kurulunca,  Grup Şefliğini oluşturan üyelerin oyu ile seçilen üç aday arasından, grup şefliğine atanır. Grup Şefi Çalgı Grubunun düzenli olarak çalışmasından ve İç disiplininden sorumludur. 1. Keman Grup Şefi Orkestranın düzeninde Orkestra Şefinin doğal yardımcısıdır.

 

Yardımcı Birimler

Madde 27- Yönetim Kurulu tarafından Orkestra üyeleri arasından gönüllülük ve yetenek esasına göre Basın-Yayın-Halkla İlişkiler Temsilcisi, Repertuar-Fotokopi Yetkilisi, Konser İşlemleri Yetkilisi, Turne İşlemleri Yetkilisi seçilir. Adı geçen yetkililer Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yeni yardımcı birimler oluşturulmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Üyelik

 

Üyeliğin Kazanılması

Madde 28- Orkestra üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi A.B.D. öğretim elemanları, lisansüstü eğitim öğrencileri, lisans öğrencileri ile üniversite içinden ve dışından talepte bulunan müzisyenler arasından seçilir.

 

Üyelerin Sorumlulukları

Madde 29- Üyeler, Orkestranın yetkili organlarınca kendilerine verilen idari ve sanatsal görevleri usulüne uygun olarak yerine getirmek, olağanüstü durumlar haricinde Orkestra programını aksatmamak yükümlülüğündedirler. Orkestra üyeliği üyenin öğretim elemanı, devlet memuru, lisansüstü, ya da lisans öğrencisi olmasından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

 

- 6 -

Çalgı Aletleri

Madde 30 Orkestra üyeleri kendi çalgılarını kullanırlar. Çalgı aletleri ile ilgili olarak ortaya çıkacak ihtiyaçlar Yönetim Kurulunun kararına bağlı olarak Sorumlu Rektör Yardımcısınca  uygun görüldüğü takdirde yerine getirilir.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 31- Üyelik Orkestra üyeliğinden çıkarılma, ölüm, Yükseköğretim Kurumlarından Çıkarılma cezası alınması durumunda kendiliğinden sona erer. İstifa durumunda üyelik, istifa dilekçesinin verilmesini takip eden otuzuncu günün sonunda, sona erer.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Faaliyetler

Genel Esaslar

Madde 32- Orkestranın konser, turne ve benzeri faaliyetleri Orkestranın amaçları ile uyumlu olarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Faaliyetlerin usulüne uygun yürütülmesinden Yönetim Kurulu Rektöre karşı sorumludur. Faaliyetler üyelerin asli görevlerini aksatmayacakları şekilde Yönetim Kurulunca belirlenen Sezon programı ve Rektörlüğün talepleri doğrultusunda yürütülür.

 

Konserler

Madde 33-Orkestra, provalarını İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi salonunda yapar. Konserlerini İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salonunda ya da Rektörlükçe gösterilen uygun mahallerde Konser programına göre ve Rektörlükçe talep edilmesi durumunda üniversitenin hazırladığı ya da katıldığı etkinliklerde verir. 

 

Turneler

Madde 34- Turneler, Yönetim kurulunca sezon başında hazırlanacak Turne programına göre Rektörün izni dahilinde yapılır.

 

BEŞİNCİ KISIM

Giderler

Giderler

Madde 35- Orkestranın giderleri orkestranın faaliyetinin sürdürülmesiyle ilgili araç-gereç, doküman, kostüm, konser, turne, kurum dışından orkestraya katılan elemanların yol giderleri gibi giderlerdir. Giderler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Sorumlu Rektör Yardımcısına iletilir.

 

ALTINCI KISIM

İçdisiplin

 

İçdisiplin Kurulu

Madde 36-  Yönetim Kurulu aynı zamanda İçdisiplin Kuruludur.

 

Uygulama

Madde 37- Orkestra üyelerinin orkestra faaliyetleri esnasında gerçekleşen  ve orkestranın çalışma düzenini bozucu faaliyetlerinin tespiti durumunda İçdisiplin Kurulu üyenin yazılı ya da sözlü savunmasını aldıktan ve delilleri topladıktan sonra eylemin ağırlığına göre Uyarma, Kınama ya da Üyelikten Çıkarmaya ilişkin verdiği kararı üyeye yazılı ya da sözlü olarak tebliğ eder. Üyelikten Çıkarma cezası için Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunlukla karar vermesi gerekir.

 

İçdisiplin işlemleriyle ilgili olarak kayıtlar Orkestra Genel Sekreteri tarafından tutulur.

 

- 7 -

                İçdisiplin cezaları Orkestra faaliyeti ile sınırlıdır, içdisiplin sonucunda tatbik edilen cezalar başka bir makama iletilmez, bu cezalar sicile işlenmez.

 

İtiraz

Madde 38- İçdisiplin Kurulunun verdiği kararlardan Üyelikten Çıkarmaya ilişkin olanlara karşı cezanın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüşülmesi istemiyle Yönetim Kuruluna verilecek bir dilekçeyle itiraz edilebilir. Bu durumda Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağrılır. Genel Kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir. Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili çıkarma cezaları ayrıca Denetleme Kurulunda ele alınır ve yerinde görülmezse Denetleme Kurulunca kaldırılabilir.

 

 

YEDİNCİ KISIM

Son Hükümler

                                         

Yürürlük

MADDE 39- Bu Yönerge hükümleri Yönergenin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunca kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 40- Bu Yönerge hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.