ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

İZZET BAYSAL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1. Çağdaş sağlık ve hastane yönetimi ilkeleri doğrultusunda hastanenin, Tıp Fakültesi’nin tüm birimleriyle koordinasyon içinde hizmet üretmesini sağlamak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini, niteliğini artırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2. Rektörlüğe bağlı olarak 2547 sayılı Yasa’nın 7/d maddesine göre kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yönetimi ile ilgili organların tespiti, çalışmaların düzenlenmesi ve hizmetlerin yürütülmesinde bu Yönetmenlik hükümleri uygulanır.

 

Organlar

Madde 3. Merkezin organları şunlardır:

                a)Hastane Kurulu

                b)Hastane Yönetim Kurulu

                c)Hastane Eğitim Öğretim Kurulu

                d)Hastane Etik Kurulu

                e)Başhekimlik

 

Hastane Kurulu

Madde 4. Hastane Kurulu, Rektör veya görevlendireceği bir vekil başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur.

                Tıp Fakültesi Dekanı

                Başhekim

                Tıp Fakültesi Bölüm Başkanları

                Dahili Tıp Bilimleri Bölümlerinden

                               1 Profesör                                             (Kendi aralarından seçimle)

                               1 Doçent                                               (Kendi aralarından seçimle)

                               1 Yardımcı Doçent               (Kendi aralarından seçimle)

                Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden

                               1 Profesör                                             (Kendi aralarından seçimle)

                               1 Doçent                                               (Kendi aralarından seçimle)

                               1 Yardımcı Doçent               (Kendi aralarından seçimle)

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji, Biyokimya ve İmmunoloji Anabilim Dallarından

                               1 Profesör                                             (Kendi aralarından seçimle)

                               1 Doçent                                               (Kendi aralarından seçimle)

                               1 Yardımcı Doçent               (Kendi aralarından seçimle)

Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri Bölümleri içinden Bölüm Başkanlarınca seçilecek 1’er Araştırma Görevlisi

Hastane Başmüdürü

Döner Sermaye İşletme Müdürü

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

                Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde, seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar.

                Kurul yılda en az 4 kez toplanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından amaç maddesinde belirtilen ilkelere uygun ve hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan prensip kararları alır, bunun dışında, Rektör veya görevlendirdiği bir vekil, lüzum gördükçe gündemli olarak Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir.

 

Madde 5. Hastane Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

                - Başhekim,

                - Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı,

- Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Anabilim Dalı Başkanlarından              seçimle 1 öğretim üyesi,

- Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Anabilim Dalı Başkanlarından                                       seçimle 1 öğretim üyesi,

-Temel Tıp Bilimleri  Bölümüne bağlı  Mikrobiyoloji, Biyokimya ve   İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanlarından seçimle 1 öğretim üyesi,

- Hastane Baş Müdürü,

- Döner Sermaye İşletme Müdürü,

- Hemşirelik Hizmetleri Müdürü,

 

Seçimle gelen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde, seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar.

 

Kurul, Hastane hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu konuda gerekli kararları alır ve Hastane Kurulunca alınan kararları uygular.

 

Kurul toplantılarını Başhekim yönetir.

 

Kurul ayda en az bir kere, gerekli hallerde Başhekimin talebiyle daha sık toplanır. Kurulun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar.

 

Hastane Yönetim Kurulu, Hastane Başhekimi ve Başmüdürünce veya gündeme göre ilgili müdürlük ve komitelerce hazırlanan çalışma raporlarını, istatistiki verileri görüşerek denetler. Tüm hastane birimlerinin verimli bir işletmecilik anlayışı içinde çalışmasını sağlayacak koordinasyonu yapar, yeni hedefleri belirler ve gelişme planlarını onaylar, hastane yönetiminde başhekime yardım eder.

 

                Hastane Eğitim-Öğretim Kurulu

Madde 6. Eğitim-Öğretim Kurulu, Tıp Fakültesi Dekanı Başkanlığında, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Başhekim,Başhekim Yardımcıları, Başkoordinatör, Sağlık Yüksek Okulu Müdürü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Müdürü ve sağlık ile ilgili Enstitü Müdürlerinden oluşur.

               

                Kurul, sağlıkla ilgili enstitülerin lisansüstü eğitim  öğrencileri, Tıp Fakültesi stajyer ve intern öğrencileri, Araştırma Görevlileri, Tıpta Uzmanlık Öğrencileri, Sağlık Yüksek okulu öğrencileri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu öğrencilerinin hastanede yapacakları Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin, hastane hizmetlerinin aksatmadan en verimli şekilde ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gereken karar ve önlemleri alır, koordinasyonu sağlar. Bu karar ve önlemler Hastane Yönetim Kurulunca uygulanır. Koordinasyon ve uygulama sırasında ortaya çıkan sorunlar Hastane Kurulunca  değerlendirilerek sonuçlandırılır. 

               

Kurul, her Eğitim-Öğretim yılının başında ve sonunda bir kez olmak üzere en az iki kez toplanır.

 

Hastane Etik Kurulu

Madde 7. Hastane Etik Kurulu,  Dahili  ve Cerrahi  Tıp Bilimleri Bölümlerinden üç, Farmakoloji Anabilim Dalından bir, Biyokimya Anabilim Dalından bir, Patoloji Anabilim Dalından bir öğretim üyesinden ve Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısından oluşur.

 

                Etik Kurul üyeleri Hastane Kurulu tarafından  profesör bulunmadığı takdirde doçentler, doçent bulunmadığı hallerde yardımcı doçentler arasından seçilir  ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir.

 

                Kurul, hastane içerisinde verilen hizmetler ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin hasta ve hekim haklarına, etik değerlere, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gereken ilkeleri belirler ve uygulamak üzere Hastane Yönetim Kuruluna sunar.

 

                Kurul yılda dört kezden az olmamak üzere gerektiğinde toplanır.

 

 

 

 

 

 

 

                Başhekim

                Madde 8. Başhekim olarak, tam gün statüde çalışan Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri arasından biri, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Rektör gerekli gördüğü  hallerde Başhekimi değiştirebilir.

 

                Başhekim tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en çok 3 öğretim üyesini yardımcı seçerek Rektörün onayına sunar. Başhekim yardımcılarının süresi, kendilerini öneren Başhekimin süresi ile beraber sona erer.

 

                Başhekim Yardımcıları, Başhekimin yapacağı yetki devrine göre, Başhekimlik hizmetlerinin yürütülmesinde Başhekime yardımcı olurlar.

 

Başhekim görevi başında bulunmadığı zamanlarda bu yardımcılardan biri, Başhekimin teklifi ve Rektörün onayı ile Başhekime vekalet eder.

 

                Başhekim, anabilim dallarının idari ve poliklinik bölümlerinde görevli personel dışındaki personelin görev yerlerini belirler, gereksinmelerinin tespit ve temin edilmesini sağlar.

 

                Hastane Yönetim Kurulunun karaları doğrultusunda ve mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hastane hizmetlerini yönetir. Hastanenin gelişmesi için gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar. Planlar hazırlayarak veya hazırlatarak Hastane Yönetim Kuruluna getirir.

 

                Sağlık Kurulu

                Madde 9. Sağlık Kurulu tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlarda kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organdır. Kurul Başkanı Başhekimdir. Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. maddelerindeki hükümlere göre görevlerini  yerine getirir.

 

                Hastane Başmüdürü

                Madde 10. Hastane Başmüdürü, Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunu ya da temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun, sağlık yöneticiliği deneyimi olan tercihen lisansüstü eğitim yapmış adaylar arasından, Başhekimin görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.

 

Başmüdür hastane müdürleri arasından bir kişiyi yardımcı olarak atanmak üzere Başhekimliğe teklif eder. Başhekim bu öneriyi görüşü ile birlikte Rektör onayına sunar.

 

                Başmüdür, Hastanenin idari, mali ve teknik konularında, planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerinde yetkili olup, Başhekime karşı sorumludur. İlgili yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak, hastanenin gereksinimlerinin tespit ve temin edilmesini, depolanmasını ve birimlere dağıtılmasını sağlar. Hastanenin iaşe hizmetlerini yürütür ve güvenliği sağlayıcı önlemler alır. Başmüdürlüğe bağlı hastane müdürleri vasıtasıyla idari ve mali işler, personel destek hizmetleri, iç düzen ve çevre hizmetleri, tıbbi dokümantasyon ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar. Hastane Yönetim Kurulu ve Başhekim tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapar.

 

               

Hastane Müdürleri

                Madde 11.  Hastane Başmüdürlüğüne bağlı olarak görev yapan hastane müdürleri, Sağlık İdaresi Yüksekokulu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olmuş, tercihen hastane yönetim hizmetlerinde deneyimli  olan kişiler arasından atanır.

 

 

Görevleri :

a)                            Hastane Başmüdürüne yardım eder ve Başmüdürün vereceği idari, mali ve teknik işleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütür.

b)                            Her türlü makine, teçhizat, eşya ve bina bakım, onarım ve işletilmesini sağlar.

c)                            Kurumun gerekli emniyet tedbirlerini alır ve uygulanmasını sağlar.

d)                            Hastanenin periyodik, istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerinin sıhhi, idari ve mali her çeşit evrak ve cetvellerin kurumca zamanında düzenlenip, ait olduğu makama iletilmesini sağlar. Bulaşıcı hastalık teşhislerini ve bunlardan ölenleri ilgili sağlık amirine ve en seri şekilde başhekimliğe ulaştırır.

e)                            Tıbbi dokümantasyon ve arşiv işlerini düzenler ve yürütür.

f)                             Hastane Yönetim Kurulunun, Başhekimin ve Başmüdürün kendisine vereceği diğer görevleri yapar.

 

Bu hizmetler için yeteri kadar şef, mühendis, tekniker ve teknisyen istihdam edilir.

 

 

 

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Madde 12. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, Hemşirelik Yüksekokul mezunu ya da hemşirelik yönetimi konusunda lisansüstü eğitim yapmış, mesleki yönetim deneyimi olan adaylar arasından Başhekimin görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Başhekimliğe bağlı olarak, hastanede her türlü hemşirelik ve ebelik hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayacak önlemleri alır. Kendisinde aranan şartları taşıyan iki kişiyi yardımcı olarak atanmak üzere Başhekimliğe teklif eder. Başhekim bu öneriyi görüşü ile birlikte Rektör onayına sunar. Yardımcıları ve servis sorumluları aracılığı ile kliniklerdeki hemşirelik hizmetlerini denetler ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlar. Hemşirelerin ve yardımcı sağlık personelinin dağıtım ve izinlerini, ilgili anabilim dalı başkanlıklarının görüşünü alarak düzenler. Hemşire ve  yardımcı sağlık personelinin nöbet ve nöbet izin günlerini düzenler. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, hemşirelik hizmetlerine yönelik eğitim ve yönetim çalışmalarını Hastane Başmüdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütür ve Başhekime karşı sorumludur.

 

Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü 

                Madde 13. Eczacılık Hizmetleri Müdürü, Eczacılık Fakültesi mezunu adaylar arasından Başhekimin görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. İlaç ve tıbbi sarf malzemelerinin tespit ve Hastane Başmüdürlüğü’ne bildirilmesini, sağlanan malzemelerin depolanmasını, dağıtılmasını  ve bu işlerle ilgili kayıt envanter işlerinin yürütülmesi görevlerini gerçekleştirir ve Başhekime karşı sorumludur.

 

                Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

                Madde 14. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Basın Yayın Yüksekokulu mezunu ya da basın yayın ve halkla ilişkiler konusunda lisansüstü eğitim yapmış olan adaylar arasında Başhekimin görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Hastanenin basınla ilişkilerini olumlu şekilde yürütmek, hastane çalışmalarını kitle iletişim araçları ile tanıtmak ve dolayısıyla basının haber alma görevine yardımcı olmak ve günlük basını incelemek, Başhekimliğe ve diğer hizmet birimlerine intikal eden vatandaş dilekçelerinin inandırıcı bir şekilde cevaplandırılması için gereken işlemleri yapmak, basın toplantısı, konferans, açılış, yıldönümü, gezi eğlence, vb. hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin protokol işlemlerini düzenlemek, hastane içi halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek, kuruma ait basın bülteni, dergi, gazete çıkarma işlemlerini yürütmek konuşma ve konferans metinleri, makale ve incelemeleri hazırlamak, hastane çalışmalarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan genel güçlüklerin nedenlerini ortaya çıkarmak, vatandaşların gerçek gereksinmelerini, ilgilerini, eğilim ve tepkilerini ölçmek için yapacağını veya yaptıracağını kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını Başhekime sunar. Basın yayın organlarından derlenen haberleri çağdaş enformasyon anlayışı içinde değerlendirip Başhekime sunmakla sorumlu ve görevlidir.                        

 

İnfeksiyon Komitesi

                Madde 15. İnfeksiyon Komitesinin işlevleri şunlardır:

 

a)       Hastanede oluşan tüm infeksiyonların epidemiyolojik araştırmalarını        yapmak ve gerekli önlemlere ilişkin kararlar almak.

b)       Hastanede varolan tüm bulaşıcı hastalıkların saptanması, bildirilmesi, tanısı ve tedavisi ve korunma yollarına ilişkin görüşler bildirmek.

c)       Ayda bir toplanarak güncel sorunları tartışmak ve önerilerde bulunmak.

 

 

İnfeksiyon Komitesi : Tıp kökenli mikrobiyolog başkanlığında, Başhekimin görevlendireceği  bir Başhekim Yardımcısı, Hastane Başmüdürü, Halk Sağlığı Uzmanı, Enfeksiyon Kontrol Uzmanı, Dahili ve Cerrahi Bilimlerden 1’er öğretim üyesi, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Patoloji laboratuarından 1’er temsilci,  Eczacılık Müdürü, İç düzen ve Çevre Hizmetleri Müdürü ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinden oluşur. Komitenin işlevleri ve çalışma biçimi bir iç yönerge ile düzenlenir.

 

Kalite Kontrol Komitesi

Madde 16. Hastanede verilen başta tedavi edici sağlık hizmetleri olmak üzere hizmeti kullananları direkt etkileyen hizmetlerin istenen ve önceden tanımlanan standartlarda olup olmadığını denetlemekle görevlidir. Bir iç yönerge ile komitenin işlevleri belirtilerek çalışma biçimi tespit edilir. Komite, Başhekimin uygun göreceği bir Başhekim Yardımcısı, Başmüdür, Dahili ve Cerrahi Tıp Bölümlerinden bir Uzman Hekim ile Hemşirelik Müdüründen oluşur. Komite, 2 ayda bir toplanır. Komite başkanı Başhekim Yardımcısıdır.

 

Sağlık Kayıtları Komitesi

Madde 17. Hastanenin rasyonel yönetimi için gerekli olan sağlık kayıtlarının saptanan sağlık kayıt politikası doğrultusunda düzenlenmesi için kararlar almak ve Hastane Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmakla görevlidir. Komitenin işlevleri ve çalışma biçimi bir iç yönerge ile düzenlenir. Komite Başhekimin uygun göreceği bir Başhekim Yardımcısı, Başmüdür, Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Müdürü ile Dahili ve Cerrahi Tıp Bölümlerinden birer uzman doktordan oluşur. İki ayda bir toplanır. Komite Başkanı Başhekim Yardımcısıdır.

 

 

 

Trasplantasyon Komitesi

Madde 18. Transplantasyon Komitesi, Başhekim görevlendireceği bir Başhekim Yardımcısı, Patalog, Genel Cerrahi Uzmanı, Histoloji Uzmanı ve Ameliyathane sorumlusu öğretim üyesinden oluşur. Transplantasyon Komitesinin yapacağı görevler bir yönergeyle düzenlenir.

 

Madde 19.  Bu Yönetmelikte sözü geçen kurullarda her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanamaz. Toplantı yeter sayısı Kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çoğunluğu esası uygulanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu 2 oy sayılır.

 

Madde 20. Anabilim Dalı Başkanları, Bilim Dalı Başkanları ve laboratuvar ve poliklinik şefleri sorumluk alanlarına giren hastane bölgelerinde hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından hastane yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

 

Madde 21. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile buna ilişkin yönetmeliklere aykırı olmayan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 13.01.1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır.

 

Madde 22. Rektör, Hastane Başhekiminin teklifi ve isteği doğrultusunda “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği” ile ilgili ek birimleri oluşturan kadroların ihdasını sağlar. Ayrıca Başhekimin teklifi ve isteği doğrultusunda yeni müdürlükler ve birimler kurulabilir ve bunlar için yeni kadro ihdası sağlanır.

 

Yürüklük

Madde 23. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 24. Bu yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.