ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİLERARASI  SPOR YARIŞMALARI

YÖNERGESİ

 

 

 

            AMAÇ :

            MADDE 1.  Bu Yönergenin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri arasında yapılacak spor yarışmalarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir.

 

            KAPSAM :

            MADDE  2. Bu Yönerge, AİBÜ  öğrencilerinin üniversite içi spor yarışmalarını, yarışmalarda yer alan yönetici, antrenör, hakem ve sporcuları kapsar.

 

            DAYANAK :

            MADDE 3. Yükseköğretim Kurumları Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi  Uygulama Yönetmeliği.

 

            ORGANLAR :

            MADDE 4.  Spor yarışmalarını düzenleme ve yürütme organları şunlardır:

            a) Genel Kurul,

            b) Organizasyon Kurulu,

            c) Spor Dalı Yürütme Kurulu.

 

            GENEL KURUL

            MADDE 5.  Genel Kurul, aşağıdaki Üniversite mensuplarından oluşur:

            a) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü,

            b) Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanı,

            c) Spor Müdürü,

            d) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullardan birer spor temsilcisi öğretim elemanı.

            f) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullardan birer spor temsilcisi öğrenci.

           

            Genel Kurul, öğretim yılı başında Rektörün çağrısı ile toplanır.

 

Genel Kurul' un görevleri şunlardır:

            a) Başkan ve iki katip üyesini seçer.

            b) Organizasyon Kurulu üyelerini seçer.

            c) Hangi Spor dallarında yarışmalar yapılacağına karar verir.

            d) Yarışma  tarihlerini  belirler.

            e) Yarışmalara ilişkin önerilerde bulunur.

 

            ORGANİZASYON KURULU

            MADDE 6.  Organizasyon Kurulu,  aşağıdaki Üniversite mensuplarından oluşur:

           

            a) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü,

            b) Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanı,

            c) Spor Müdürü,

            d) Genel Kurul tarafından seçilen üç öğretim elemanı üye.

            e) Genel Kurul tarafından seçilen üç öğrenci üye.

           

             Kurul, Başkanın çağrısı ile ihtiyaç duyulduğu zaman toplanır.

           

Organizasyon Kurulu' nun görevleri şunlardır:

            a) Kurul,  kendi üyeleri arasından başkan ve başkan yardımcısını seçer.

            b) Spor Dalı Sorumlusunu seçer.

            c) Spor Dalı Sorumlusu'nca  önerilen Yürütme Kurulu listesini onaylar.

            d) Yarışmalar için hakem temin eder.

            e) Yarışmaların yapılacağı yeri belirler.

            f) Sağlık ve güvenlik önlemlerini  alır.

            g) Fikstür ve programlarını onaylayıp fakülte ve yüksekokullara duyurur.

            h) Yarışma sonuçlarını onaylar ve ilgililere duyurur.

            i) Dereceye giren takımlara verilecek ödülleri belirler.

            k) İtiraz ve ertelemeleri sonuca bağlar.

            m) Disipline ilişkin kararları verir.

 

            SPOR DALI YÜRÜTME KURULU

            MADDE 7.  Spor Dalı Yürütme Kurulu, Organizasyon Kurulu'nca seçilen başkan ile  başkanın önerdiği ve Organizasyon Kurulu’ nun  onayladığı en az iki üyeden oluşur.

 

Spor Dalı Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile ihtiyaç duyulduğu zaman toplanır.

 

Spor Dalı Yürütme Kurulu' nun  görevleri şunlardır:

a) Yarışma Fikstürünü hazırlar ve Organizasyon Kurulu'na sunar.

            b) Spor dalının yarışma kurallarını belirler ve Organizasyon Kurulu'na sunar.

c) Sporcuların kimliklerini kontrol eder veya hakemlere kontrol ettirir.

d) Yarışma için saha ve teçhizatları hazırlar.

e)  Yarışmalarda gözlemci bulundurur.

f) Hakemlerin ve saha komiserlerinin raporlarını inceler,  cezayı gerektiren durum varsa,  bilgi ve belgeleri ile Organizasyon Kurulu'na sunar. 

g) Yarışmaların ertelenmesini gerektiren durumları Organizasyon Kurulu'na bildirir.

i) Yarışmalarda çıkan idari-teknik anlaşmazlıkları ve itirazları inceleyerek karara bağlanmak üzere Organizasyon Kurulu'na sunar.

k) Yarışmaya ilişkin bilgileri dosyalar ve yarışmanın sonucunu Organizasyon Kurulu'na sunar.

 

            YARIŞMALARA KATILMA KURALLARI:

            MADDE 8.  Yarışmalara katılmanın temel kuralları şunlardır:

            a) Yarışmalardan yasaklı olmamak.

            b) Üniversitenin kayıtlı önlisans,  lisans ve lisansüstü öğrencisi olmak.

            c)  Üniversiteden uzaklaştırma cezası almamış olmak.

            d) Uluslararası oyun kurallarına göre ceza almamış olmak.

 

            YARIŞMALARDA İSTENECEK  BELGELER :

            MADDE 9.  Yarışmalarda, yarışmanın düzenlediği öğretim yılına ait öğrenci kimliği ve  sporcu isim listesi istenir.

 

            HÜKMEN YENİK SAYILMA :

            MADDE  10. Hükmen yenik sayılma durumları şunlardır:

            a) Spor dalının gerektirdiği teçhizatla zamanında yarışma mahallinde hazır bulunmamak.

            b) Yarışmanın sonucu üzerinde önceden anlaşmaya varmak ve bir takımın yararına olabilecek şekilde yarışmayı tamamlamadan sahadan çekilmek.

            c) Hakeme saldırıda bulunmak, görev yapmasına engel olmak.

            d) Sahada kavga etmek, olay çıkarmak.

e) Sahte kimlikle veya usulsüz oyuncu oynatmak, sporcu ismi kontrolünden sonra oyuncu değiştirmek, bu yolla hakemi yanıltmak .

            f) Hakem tarafından oyundan çıkarılan oyuncunun sahayı terk etmemesi  ve olay çıkarması.

 

            ERTELEME:

            MADDE 11. Yarışmalar, zorunlu nedenlerle yarışma öncesi ve yarışma sırasında ertelenebilir. Yarışma öncesinde erteleme takdiri Spor  Yürütme Kurulu' nun önerisi ile Organizasyon Kurulu'na, yarışma sırasındaki  erteleme takdiri ise hakeme aittir.

 

            İTİRAZLAR :

            MADDE 12. Yarışma  kurallarına uygun  olmayan   durumlara itirazlar yarışma mahallinde takım kaptanı veya yönetici tarafından hakeme yapılır. Yarışmadan sonra yapılan itirazlar ise takım kaptanı veya yönetici tarafından yazılı olarak Spor Dalı Yürütme Kurulu'na  yapılır.

 

            ÖDÜLLER :

            MADDE 13. Dereceye giren takımlara verilecek ödüller Organizasyon Kurulu tarafından belirlenir. Centilmen takım ve centilmen sporculara da ödül verilir.

 

            DİSİPLİN :

            MADDE 14. Yarışmalarda ortaya çıkan ve cezayı gerektiren durumlar Üniversite Disiplin Yönetmeliği'ne ve ilgili spor dalının uluslararası oyun kurallarına göre işlem görür. Disipline ilişkin karar almaya, gerektiğinde sporcu öğrenciyi suç belgeleri ile beraber öğrenim yaptığı birime bildirmeye Organizasyon Kurulu  yetkilidir.

 

            GENEL HÜKÜMLER  :

            MADDE  15. Takımlar, kişisel spor malzemelerini kendileri sağlamak ve uluslararası oyun kurallarına  uygun  techizatlarla  sahaya çıkmak zorundadırlar.

 

            MADDE 16.  Yarışmaya katılacağını bildirdiği halde yarışmaya mazeretsiz katılmayan ve yarışmaya katılacağını bildirmesine karşın iki maç sahaya çıkmayan takımlar için Spor Dalı Yürütme Kurulu’ nca disiplin soruşturması açılır. Bu takımlar işlem sonuçlanıncaya kadar başka  bir turnuvaya alınmazlar.

 

            MADDE 17. Gerekli defterleri ve  dosyaları tutma işlemleri,  duyurular ve benzeri görevler  Spor Müdürlüğü'ne aittir.   

 

            MADDE 18. Bu Yönergede bulunmayan hususlarda Organizasyon Kurulu kararları geçerlidir.

 

            MADDE  19. Bu Yönerge, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu'nun kabulünden sonra  Rektörün onayladığı  tarihte yürürlüğe girer.

 

            MADDE 20. Bu Yönergeyi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.