Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 22 Mayıs 2008 de kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir. Siz de bu gelişime ortak olun.

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

Vakıf Bursları

İZZET BAYSAL VAKFI BURS YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Sorumluluk. Dayanak, Tanımlar

 

Madde 1: AMAÇ

Bu yönergenin amacı, Vakıf Senedi hükümlerine uygun olmak kaydıyla, başarılı olan ve/veya maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

 

Madde 2 : SORUMLULUK

Yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür. Burs miktarı her yıl Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

 

Madde 3: DAYANAK

Bu yönetmelik,yönerge, 04.05.1999 tarihli İzzet Baysal Vakıf Senedinin Madde 4/b, g bendine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4: TANIMLAR

Yönetmelikte yönergede kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Vakıf: İzzet Baysal Vakfı (İBV)
Resmi Senet: İzzet Baysal Vakfı Resmi Senedi
Mütevelli Heyeti: İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti
Yönetim Kurulu: İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: BAİBÜ
Bursiyer: Burs alan öğrenci
Yönetmelik: İzzet Baysal Vakfı Burs Yönetmeliği

İhtiyaç: Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunun yetersiz olduğunu ifade eder.

 

                                                                                        İKİNCİ BÖLÜM

                                                 Burs Verilme Şartları, Başvuru, Bursun Devamlılığı, Bursun Kesilmesi

 

Madde 5: BURS VERİLME ŞEKLİ VE ŞARTLARI

1-BAİBÜ’ nün Birinci öğretim Lisans programlarına kayıt yaptıranlar içinde en yüksek puanla yerleşen öğrencilere vakfımız tarafından burs verilir.

2-BAİBÜ’ nün Birinci öğretim Lisans programlarına ilk sıradan sonra gelen en yüksek puanlı Bolulu birer öğrenciye, Bolu nüfusuna kayıtlı olması şartı ile vakıf tarafından burs verilir. İhtilaflı konularda Yönetim Kurulu yetkilidir.

3-Bunun dışında başarılı olan ancak maddi desteğe ihtiyacı olan BAİBÜ veya başka üniversitelerde okuyan Bolulu 10 öğrenciyi geçmemek üzere burs verilebilir.

4-İlk-Orta ve Liselerde okuyan çalışkan, başarılı olan ancak maddi desteğe ihtiyacı olan veya anne ve babasından ikisini veya birini yitirmiş öğrenciler için Yönetim Kurulu’nun kararı ile burs verilebilir.

5- Bursiyerin bursunun devamlılığı için adli sicil kaydının olmaması disiplin cezası almamış olması gereklidir.

6- Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir. (başarı bursları hariç)

7- Vakıf bursları karşılıksızdır.

8- Burslar, Ekim-Haziran ayları arası her ay ödenir. Ekim, Kasım ayları iki aylık olmak üzere dokuz ay burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

9- Tahsis edilen burslar, bursiyerin banka hesabına ödenir. 18 yaşından küçük bursiyerlerin bursları veli/vasisinin çocuk adına açılan banka hesabına ödenir.

10-İzzet Baysal Vakfı bursları karşılıksızdır ancak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanları ölçüsünde, Vakıf aracılığıyla kendisi gibi bir öğrenciye burs vermeyi, Vakfın gelişimine katkıda bulunmayı, Vakfın gönüllü elçisi olmayı vicdani yükümlülük olarak kabul eder.

 

11- Vakfın amaçları doğrultusunda BAİBÜ veya Bolu’da bulunan liseler ile kurumların kalitesini artırmak amacıyla ortak proje yürütmeye, projelerin usullerini ve verilecek burs miktarlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

Madde 6: BAŞVURU ve BURSİYER SEÇİMİ

1- Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler ,  her eğitim-öğretim  yılının başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında Ek-1’de yer alan başvuru formu (Vakıf İnternet sitesindeki başvuru Formu) ve ilgili belgeleri Vakıf Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Başvuru şekli ve zamanı Vakıf internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

2- Burs başvuru tarihleri Vakıf Müdürlüğü tarafından belirlenir ve Vakfın internet sitesinde ilan edilir.

3-Vakıf Müdürlüğü; 5. Maddeye göre burs kontenjanı ve bütçesi dahilinde bursiyer vasıflarına ilişkin bilgi ve belgeleri değerlendirmek suretiyle seçilen bursiyerleri, Vakıf Yönetim Kurulunun onayına sunar.  Onaylananlar burs almaya hak kazanır.

4 - Kurucumuzun ismini taşıyan BAİBÜ öğrencilerine öncelik verilir.

 

Madde 7: BURSUN DEVAMLILIĞI VE KESİLMESİ

1-Her yıl bursiyerlerin başarı durumları kontrol edilir, başarılı olduğu görülen öğrencilerin bursu öğrenim sonuna kadar devam ettirilir. Başarısız olanların, başka bir kurumdan burs aldığı veya İzzet Baysal Vakfı burs kriterlerine uygun olmadığı tespit edilenlerin ise bursu kesilir. Bu amaçla bursiyerlerden Ek-2’deki belgeler istenir. Bursun devamını ve kesilmesini Vakıf Müdürlüğü inceler ve raporlar, raporu Yönetim  Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulu karar verir. 

2- Bursiyer Yönergede belirtilen belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak Vakıf Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdür. Eksik başvurular reddedilir.

3- Bursiyer, burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler bir ay içerisinde Vakıf Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

4- Burs aşağıdaki durumlarda kesilir.           

a) Fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi veya sınıf tekrarı yapması

b) Eksik veya yanlış beyanda bulunması,

c)Mezun olması veya burs süresini tamamlaması.

ç)Bir önceki Eğitim-Öğretim yılında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’den düşük olması

d) Herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrenciler.

e) Herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrenciler.

f) Burs hakkından vazgeçen öğrenciler.

g) Herhangi bir kurumdan maaş alan öğrencilerin bursu kesilir. (Dul ve yetim maaşı alanlar hariç.)

h) Vakıf Üniversitesi öğrencileri

ı) Açık Öğretim Fakültelerinde öğrenim görenler.

i) Herhangi bir Lisans programından mezun olup ikinci kez Lisans eğitimi görenler. (Açıköğretim Fakültelerinden mezun olanlar dahil)

 

 

Madde 8- YÜRÜRLÜK

Bu yönerge, 8 madde ve 2 ekten ibaret olup, 08.05.2015 tarihinde yapılan 15. Mütevelliler Genel Kurul toplantısında gerekli değişikliklerin yapılması için Yönetim Kuruluna verilen yetki doğrultusunda 16.12.2023 tarihinde yapılan 275. Yönetim Kurulunda yukarıdaki şekilde düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

 

Ek-1:  -Başvuru Formu (Vakfın İnternet sayfasından doldurulacak),

-Öğrenci Belgesi, Fotoğraf (4 adet), Ailenin bir aylık gelir durumunu gösteren belge,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçları Belgesi ve Yükseköğretim Kurumları  Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçları Belgesi,

- Ödeme yapılacak Öğrenciye ait Banka hesap numarası (IBAN No),

-Ara sınıflar için Not Döküm Belgesi(Transkrip)

Ek-2: -Her Eğitim-Öğretim dönemi sonunda İlkokul-Ortaokul-Lise öğrencilerden başarı karnesi, 

-Üniversite öğrencilerinden her Eğitim-Öğretim dönemi sonunda başarı belgesi

 -Üst sınıfa geçen öğrencilerden yeni dönem başında ders kaydı yaptırdığına dair güncel

 öğrenci belgesi istenir.

 

08.05.2015 tarihinde yapılan 15. Mütevelliler Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna verilen yetkiye istinaden 16.12.2023 tarihinde yapılan 275. Yönetim Kurulu 8. Kararı ile değişiklik yapılmıştır.

16/12/2023

BAİBÜ İzzet Baysal Vakfı Üniversite İrtibat Bürosu

 


Twitter'da paylaş ( 0 )
Facebook'ta paylaş ( 0 )